1) Áo Quan: Nhì sao - nấp : 28cm - liệt : 6cm - thành : 6cm

   * Tấm triệu, tấm tiền bàn, bài vị, bảng cáo phó, trà lài.

   * Phần giấy tiền vàng bạc, dân tẩm liệm, dân động quan

    * Đạo tì 22 – 24 người

2) Đồ tang – khăn tang.

3) Xe Phật dẫn đầu.

4) Xe rồng - xe tang

5) Một  Xe khách.

6) 2 bộ  Rạp che – Bàn ghế.

7) Bàn thờ phật.

8) Bàn thờ vong .

9) Tách trà, ly.

Lưu ý : Chỉ đi đến các nghĩa trang trong thành phố, nếu đi ngoài thành phố sẽ tính thêm chi phí.