1) Áo Quan: Nhất cối - nấp : 40cm - liệt : 12cm - thành : 5cm

   * Tấm triệu, tấm tiền bàn, bài vị, bảng cáo phó, trà lài.

   * Phần giấy tiền vàng bạc, dân tẩm liệm, dân động quan

    * Đạo tì 22 – 24 người

2) Đồ tang – khăn tang.

3) Xe Phật dẫn đầu.

4) Xe rồng - xe tang

5) Ba Xe khách.

6) Thầy Tụng.

7) 5 bộ  Rạp che – Bàn ghế.

8) Bàn thờ phật.

9) Bàn thờ vong

10) Tách trà, ly

11) Nhạc : Tây – Nam – Bắc ( 2 ngọ )

12) Quay phim + Chụp ảnh ( 100 ảnh )

  Nhất Cối Trai : VIP A

Nhất Cối Hương : VIP B

Lưu ý : Chỉ đi đến các nghĩa trang trong thành phố, nếu đi ngoài thành phố sẽ tính thêm chi phí.