1) Áo Quan: Nhì tạp rừng - nấp : 28cm - liệt : 6cm - thành : 4cm

   * Tấm triệu, tấm tiền bàn, bài vị, bảng cáo phó, trà lài.

   * Phần giấy tiền vàng bạc, dân tẩm liệm, dân động quan.

    * Đạo tì 22 – 24 người.

2) Đồ tang – khăn tang.

3) Xe Phật dẫn đầu.

4) Xe rồng - xe tang

5) Một  Xe khách..

6) 2 bộ  Rạp che – Bàn ghế.

7) Bàn thờ phật.

8) Bàn thờ vong .

9) Tách trà, ly.

Lưu ý : Chỉ đi đến các nghĩa trang trong thành phố, nếu đi ngoài thành phố sẽ tính thêm chi phí.