Dịch vụ mai táng

1)      Áo quan.

-          Tấm triệu, tấm tiền bàn, bài vị, bảng cáo phó, trà lài.

-          Phần giấy tiền vàng bạc, dân tẩm liệm, dân động quan.

2)      Chích thuốc.

3)      Đá ướp xác.

4)      Đồ tang – khan tang.

5)      Xe rồng.

6)      Xe tang.

7)      Xe Phật dẫn đầu.

8)      Xe khách.

9)      Nhạc tây.

10)   Nhạc Nam.

11)   Nhạc Bắc.

12)   Thầy Tụng.

13)   Rạp che – Bàn ghế.

14)   Quay phim – Chụp ảnh.

15)   Dịch vị nhà quàng.

16)   Dịch vụ nhà hỏa tang.

17)   Dịch vị đất nghĩa trang.